1. Podstawy prawne

Na podstawie Dyrektywy 2010/75/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (Dyrektywa IED) obecnie są przygotowane projekty dwóch aktów prawnych:
• projekt Ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz,
• projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw dotyczy ujednolicenia i konsolidacji obowiązujących przepisów wspólnotowych dotyczących emisji przemysłowych, tak aby usprawnić system zapobiegania zanieczyszczeniom powodowanym przez działalność przemysłową oraz wprowadza konieczność wykonania raportu początkowego/bazowego.
W przygotowaniu jest także akt wykonawczy – projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi.

2. Raport początkowy – najważniejsze informacje

Raport początkowy będzie wymagany dla wszystkich instalacji, których właściciele będą ubiegać się o pozwolenie zintegrowane lub o jego zmianę (wg Ministerstwa Środowiska ponad 800 instalacji).

Celem raportu początkowego jest określenie stanu zanieczyszczenia gleby, ziemi oraz wód gruntowych substancjami powodującymi ryzyko.

W naszej ocenie dla spełnienia wymagań opracowania raportów bazowych należałoby dokonać identyfikacji zanieczyszczeń w kolejnych etapach:

1) etap pierwszy – ustalenie działalności mogącej być przyczyną zanieczyszczenia,
2) etap drugi – ustalenie listy substancji powodujących ryzyko, których wystąpienie w glebie lub w ziemi jest spodziewane ze względu na działalność prowadzoną obecnie lub w przeszłości na danym terenie,
3) etap trzeci – zebranie i analiza istniejących, dostępnych, aktualnych informacji na temat zagrożenia zanieczyszczeniem oraz aktualnych pomiarów zanieczyszczenia gleby i ziemi substancjami z listy ustalonej w etapie drugim,
4) etap czwarty – przeprowadzenie badań wstępnych – w tym m.in. określenie ilości punktów poboru próbek oraz głębokości z jakiej powinny zostać pobrane, na podstawie wcześniej zebranych informacji o instalacjach oraz o możliwych historycznych zanieczyszczeniach.
5*) etap piąty – przeprowadzenie badań szczegółowych – realizowany w razie potrzeby w oparciu o wyniki badań wstępnych, polegający na wyznaczeniu dodatkowych miejsc poboru próbek w celu uszczegółowienia poprzednich wyników badań.

3. Twój raport początkowy

Posiadamy ponad 20 letnie doświadczenie w opracowywaniu sprawozdań, raportów i dokumentacji dotyczących stanu zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego na obiektach przemysłowych. Opracowywane przez nas przeglądy ekologiczne oraz audyty środowiskowe obejmują m.in. identyfikację zanieczyszczeń historyczny oraz źródeł „współcześnie” emitowanych zanieczyszczeń.
Oferujemy wykonanie raportu początkowego jako usługę kompleksową. Począwszy od identyfikacji zanieczyszczeń przez badania laboratoryjne po sporządzenie raportu początkowego.
Atutem firmy GEOTRADE jest zespół wysokiej klasy specjalistów oraz niezbędne wyposażenie sprzętowe. Oferując nasze usługi dajemy gwarancję Inwestorom na należyte wykonanie prac, zgodnie z obowiązującym prawem.

Na podstawie nieoficjalnie uzyskanych przez nas informacji z Ministerstwa Środowiska, realnym terminem dla wejścia w życie nowego rozporządzenia w sprawie oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi jest termin przedostatniego lub ostatniego kwartału 2014 r., przy czym pewnym jest, że do tego czasu jego treść będzie podlegała konsultacjom społecznym i prawdopodobnie ulegnie zmianom. Szczególne wątpliwości na tym etapie budzą wytyczne dla pobierania próbek gruntów, ich ilości i zakresu wymaganych analiz laboratoryjnych.
Mając na uwadze powyższe oraz na podstawie wieloletniego doświadczenia (działalność spółki GEOTRADE w branży środowiskowej od 1991 r.) w rozpoznawaniu zanieczyszczeń gruntów i wód gruntowych w tym głównie na terenach przemysłowych oferujemy Państwu nasze usługi już na obecnym etapie!